Πίνακας Περιεχομένου Όρων Χρήσης

Γενικά

Καλώς ήρθατε στους Όρους Χρήσης του Products4u.gr (εφ’ εξής “Η Εταιρεία“). Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πληροφορίες που ακολουθούν, οι οποίες αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας μας. Αυτοί οι όροι χρήσης συνιστούν μια δεσμευτική συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και την εταιρεία μας.

Η Εταιρεία μας αποτελεί πλατφόρμα παρουσίασης / διαφήμισης / κατασκευής ηλεκτρονικού καταστήματος (eshop), καταστημάτων / εταιρειών / πωλητών με σκοπό το ηλεκτρονικό εμπόριο με συμβαλλόμενα καταστήματα ή πωλητές, τα οποία / οι οποίοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη ή υπαιτιότητα για την διεκπαιρέωση των συναλλαγών μεταξύ πελάτη / αγοραστή / εντολέα και των ιδίων.

Συμφωνώντας στους παρόντες όρους χρήσης, συμφωνείτε εξίσου στην Πολιτική Επιστροφής & Εγγύησης καθώς και στις τυχόν διαφοροποιημένες πολιτικές Όρων, Επιστροφής & Εγγύησης του/των συνεργαζόμενου/ων καταστήματος/ων στο/στα οποίο/α δίνετε την εντολή παραγγελίας.

Με την πρόσβαση, την προβολή ή τη χρήση οποιονδήποτε Υπηρεσιών, και με ατομική σας ευθύνη γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών δηλώνετε και εγγυάστε ότι είστε πλήρως ικανός/ή για δικαιοπραξία κατά την εφαρμοστέα στην περίπτωση σας δικαιοδοσία, και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους Όρους Χρήσης και υπόκεισθε σε αυτούς. Σε συνάρτηση με τα ανωτέρω δηλώνετε επίσης και εγγυάστε ότι έχετε το δικαίωμα και την εξουσία να συμφωνήσετε και να δεσμευτείτε από τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε αντίθετη περίπτωση, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη χρήση των υπηρεσιών της σε κάθε χρήστη της Ιστοσελίδας ο οποίος, κατά την απόλυτη κρίση της Εταιρείας, δεν συμμορφώνεται με τους παρόντες Όρους Χρήσης ή την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μπορεί να ασκήσει το δικαίωμά της αυτό σε περιπτώσεις χρήσης υβριστικών ή προσβλητικών εκφράσεων του χρήστη προς υπαλλήλους της Εταιρείας, παροχής λανθασμένων στοιχείων εγγραφής ή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης μέσων πληρωμής. Εφόσον ανασταλεί ή απαγορευτεί η χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας σε κάποιο μέλος, δεν επιτρέπεται η εκ νέου εγγραφή του ή χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Εταιρείας.

Γενικοί Όροι χρήσης

Κάθε επισκέπτης ή χρήστης του διαδικτυακού μας τόπου οφείλει να διαβάσει και να μελετήσει προσεκτικά τους όρους χρήσης που ακολουθούν, πριν από την επίσκεψη ή τη χρήση των σελίδων και σε περίπτωση διαφωνίας οφείλει να μην κάνει χρήση του ιστοτόπου μας. Ειδάλλως τεκμαίρεται ότι τους αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα και παραχωρεί τη συγκατάθεση του. Οι κατωτέρω όροι χρήσης ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού μας τόπου. Η Εταιρεία μας δύναται οπιαδήποτε χρονική στιγμή να τροποποιεί τους όρους χρήσης και τις προϋποθέσεις, οι δε χρήστες / επισκέπτες οφείλουν κάθε φορά να ελέγχουν για ενδεχόμενες αλλαγές και εφόσον εξακολουθούν τη χρήση τεκμαίρεται ότι αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα τους τροποποιημένους όρους και προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση οφείλουν να απέχουν από την επίσκεψη στο δικτυακό μας τόπο. H Εταιρεία μας καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο διαδικτυακό της τόπο να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή.

Ο χρήστης/ επισκέπτης που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του διαδικτυακού μας τόπου υποχρεούται να το κάνει σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη σε τρίτους, στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή σε πνευματικά δικαιώματα τρίτων.

 

Άρνηση Παραλαβής / Επιστροφή στον αποστολέα

Μετά την αποστολή της παραγγελίας σας, οφείλετε και δεσμεύεστε να την παραλάβετε ολοκληρώνοντας την διαδικασία και την πληρωμή αυτής. 
Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η παράδοσή της για οποιοδήποτε λόγο ή αλλάξετε γνώμη και ζητήσετε την επιστροφή της παραγγελίας σας αφού έχει οριστεί ως “Απεσταλμένη / Ολοκληρωμένη”, υποχρεούστε και δεσμεύεστε να καταβάλατε κάθε έξοδο για την εκτέλεση, αποστολή, επιστροφή και τιμολόγησής της από εμάς ή τα συνεργαζόμενα καταστήματα.
Εφόσον η Εταιρεία παραλάβει την επιστροφή του δέματός σας στην έδρα τους χωρίς προηγούμενη ενημέρωση εκ μέρους σας, η συναλλαγή ορίζεται αδικαιολόγητα μη ολοκληρωμένη. Έπειτα ακολουθείται διαδικασία επικοινωνίας με τον πελάτη/αγοραστή/εντολέα για την διευθέτηση του ανωτέρω. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατό για τον οποιονδήποτε λόγο, διατηρούμε το δικαίωμα απαίτησης των ανωτέρω με κάθε νόμιμο μέσο.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει για τα προϊόντα, τις παραγγελίες, τις αποστολές και πάσης φύσεως συναλλαγές με τα συνεργαζόμενα καταστήματα, των οποίων τα προϊόντα παρουσιάζει και δίνει την δυνατότητα αγοράς τους.

Η Εταιρεία και τα συνεργαζόμενα καταστήματά της συμμορφώνονται πλήρως με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα αναφορικά με την πώληση καθώς και τις διατάξεις του Ν. 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Τα συνεργαζόμενα καταστήματα στο πλαίσιο των συναλλαγών τους από το ηλεκτρονικό κατάστημα ενημερώνουν τον Πελάτη με βάση τα τηρούμενα κάθε φορά στοιχεία διαθεσιμότητας ή μη των προιόντων και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί για τη διαθεσιμότητα αυτών. Σε κάθε περίπτωση τα συνεργαζόμενα καταστήματα αναλαμβάνουν να ενημερώσουν εγκαίρως τον Πελάτη για τη μη διαθεσιμότητα, οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχουν καμία περαιτέρω ευθύνη.

Η Εταιρεία προσπαθεί να παρέχει καθημερινά υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Στο πλαίσιο καλής πίστης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για τυχόν σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στο site και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των χαρακτηριστικών ή/και της τιμής ενός προϊόντος.

Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη έχει από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η Εταιρεία δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε τέτοιο έγγραφο και σχετική γραφική απεικόνιση παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμιά απολύτως εγγύηση οποιουδήποτε είδους.

Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από αδυναμία παροχής υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Εταιρεία κάνει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας αλλά δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξουν διακοπές ή λάθη.

Η Εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία από επισκέπτες του διαδικτυακού μας τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή και τη χρήση του διαδικτυακού ή και σε εύλογη αδυναμία παροχής υπηρεσιών και προϊόντων που διατίθενται από αυτόν ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή και υπηρεσίες ή και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Ωστόσο, προς διασφάλιση των συναλλαγών διαθέτει σύστημα Secure Sοcket Layer (SSL).
Δεν ευθύνεται για παράνομη χρήση πιστωτικής κάρτας, χρεωστικής κάρτας, λογαριασμού πληρωμών, από μή κάτοχο, εφόσον, δεν έχει δηλωθεί στην τράπεζα ή τις αρχές η απώλειά της καθώς συνιστά ευθύνη του Πελάτη η φύλαξη των ανωτέρων στοιχείων.

Η Εταιρεία και οι συνεργάτες της καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς να εγγυώνται ότι οι λειτουργίες του ή των server του, θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα.

 

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων, όπως και η πνευματική ιδιοκτησία του λογισμικού η οποία ανήκει στην εταιρεία που έχει κατασκευάσει τον διαδικτυακό τόπο) όλο το περιεχόμενο του δικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων και γενικά όλων των αρχείων αυτού του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
Συνεπώς, όλα τα ως άνω αναφερόμενα σας παρέχονται μόνο για προσωπική χρήση, υπό τον όρο ότι θα διατηρείτε όλες τις σημειώσεις που αφορούν στο δικαίωμα του δημιουργού και στα άλλα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, οι οποίες περιέχονται στο αυθεντικό υλικό, σε όλα τα αντίγραφα αυτού του υλικού και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η τροποποίηση του υλικού του διαδικτυακού τόπου με οποιονδήποτε τρόπο ή η αναπαραγωγή ή δημόσια έκθεσή, ή η εκτέλεση ή η «φόρτωση» ή η διανομή ή οποιαδήποτε χρήση του, για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, δηλαδή το νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), δεσμευόμαστε στην προστασία του απορρήτου των προσωπικών πληροφοριών που μας παρέχετε κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας μας.

Παρακαλούμε διαβάστε το άρθρο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων για να κατανοήσετε τις πρακτικές που χρησιμοποιούμε αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που λαμβάνουμε από εσάς.

Τα newsletters τα οποία ο επισκέπτης / χρήστης των υπηρεσιών του Διαδικτυακού τόπου λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών (mailing lists) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας και ως εκ τούτου προστατεύονται από της σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές. Η Εταιρεία μπορεί να διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών, πάντα όμως με πιστή τήρηση των όρων της πολιτικής διατήρησης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, όπως περιγράφονται στον επόμενο όρο των παρόντων όρων. Η χρήση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του Πελάτη για θέματα που αφορούν τυχόν παραγγελίες του δεν συνιστούν ενημερωτικά δελτία κατά την έννοια του παρόντος.

Ο διαδικτυακός μας τόπος περιέχει παραπομπές μέσω “δεσμών”, hyperlinks σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, των οποίων τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών τους, η Εταιρεία μας δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται. Συνεπώς για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, τα οποία και φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Η Εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των διαδικτυακών τόπων και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer – SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

PayPal

Η διεθνής διαδικτυακή υπηρεσία PayPal έχει αναλάβει την διαδικασία εκκαθάρισης των συναλλαγών σας εξασφαλίζοντας σας απόλυτη ασφάλεια. Τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας περνάνε σε ασφαλή σελίδα της PayPal. Η PayPal ως πιστοποιητικό ασφαλείας χρησιμοποιεί τη τεχνολογία κρυπτογράφησης SSL (Secure Socket Layer ) 128bit τουλάχιστον. Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού.

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο κατάστημα, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας.
Αξιολογήσεις – κριτικές μπορούν να συντάξουν μόνο Χρήστες που έχουν ολοκληρώσει συναλλαγή με το εκάστοτε συνεργαζόμενο κατάστημα. Για αυτόν τον λόγο, ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεμένος στον λογαριασμό του, από τον οποίο έχει ολοκληρώσει την συναλλαγή.

Όλες οι αξιολογήσεις κοινοποιούνται στο κατάστημα το οποίο αφορούν. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος έχουν το δικαίωμα να τοποθετηθούν περιγράφοντας τα γενονότα κατά την άποψή τους (σε περίπτωση αρνητικών κριτικών που ορίζονται σε κάτω από 3/5), έτσι ώστε να μπορούν οι υπόλοιποι χρήστες και επισκέπτες της Ιστοσελίδας να λάβουν γνώση της άποψης αμφοτέρων των μερών. Σε όλες τις αξιολογήσεις χρηστών καθώς και στις απαντήσεις των καταστημάτων δεν επιτρέπεται η αναφορά σε ονόματα και επώνυμα χρηστών ή υπαλλήλων εταιριών ούτε ποινικά κολάσιμοι χαρακτηρισμοί, συκοφαντίες ή ύβρεις. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν τέτοια φαινόμενα, η Εταιρεία και οι διαχειριστές της Ιστοσελίδας διατηρούν το δικαίωμα, κατά την απόλυτη κρίση τους, είτε να διαγράφουν τις αξιολογήσεις και απαντήσεις, είτε να διαγράφουν μέρος του κειμένου ενημερώνοντας το συντάκτη για τις όποιες τροποποιήσεις όπου αυτό κριθεί απαραίτητο, είτε να επικοινωνούν με τους συγγραφείς αυτών για να τους ενημερώσουν ότι απαιτείται αλλαγή του κειμένου για την δημοσιοποίηση του, επισημαίνοντας τα επίμαχα μέρη του.

Δικαίωμα διαγραφής μίας αξιολόγησης χωρίς συγκεκριμένη αιτία και εφόσον αυτή δεν παραβιάζει τους όρους της παρούσης, έχει μόνο ο συντάκτης αυτής. Στις περιπτώσεις αυτές ο συντάκτης θα πρέπει να στείλει έγγραφη ενημέρωση προς τους διαχειριστές της Ιστοσελίδας (contact@products4u.gr) από τον λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που δήλωσε κατά την εγγραφή του στην Ιστοσελίδα με το οποίο θα ζητάει την διαγραφή της αξιολόγησης.

Οι χρήστες προκειμένου να έχουν τη δυνατότητα να αξιολογήσουν κάποιο προϊόν, θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι και πιστοποιημένοι από το σύστημα πιστοποίησης της Ιστοσελίδας.
Αξιολογήσεις – κριτικές μπορούν να συντάξουν μόνο Χρήστες που έχουν ολοκληρώσει συναλλαγή αγοράς του προϊόντος. Για αυτόν τον λόγο, ο χρήστης πρέπει να είναι συνδεμένος στον λογαριασμό του, από τον οποίο έχει ολοκληρώσει την συναλλαγή.

Με την υποβολή κειμένου συναινείτε σε κάθε είδους τροποποίηση του κειμένου σας προ της δημοσίευσης αυτών, εκ μέρους των διαχειριστών της Ιστοσελίδας, σε περίπτωση που το κείμενο της αξιολόγησης παραβιάζει τους κανόνες ανάρτησης περιεχομένου που αναγράφονται παρακάτω. Στην περίπτωση που χρειαστεί να προβούμε σε τέτοιου είδους επεξεργασία, μορφοποίηση ή τροποποίηση, θα φροντίσουμε κατά το δυνατόν να διατηρήσουμε την ουσία της αξιολόγησής σας.

Το κείμενο των αξιολογήσεων για το κάθε προϊόν μπορεί να αναφέρει συνοπτικά την εμπειρία του χρήστη με το συγκεκριμένο προϊόν και τυχόν παρατηρήσεις ή αξιολογικές κρίσεις για το προϊόν. Το περιεχόμενο της αξιολόγησης πρέπει να αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του χρήστη και σε καμία περίπτωση να μην παραβιάζουν τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, καθώς και πνευματικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα τρίτων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει και να διαγράψει περιεχόμενοπου αποδεδειγμένα ανήκουν σε τρίτους και τα οποία έχουν δημοσιευθεί σε οποιοδήποτε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο.

Το κείμενο των αξιολογήσεων προϊόντος δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνει:

  • Δημοσίευση δεσμού-link που κατευθύνει αμέσως ή εμμέσως τους χρήστες σε άλλο ηλεκτρονικό κατάστημα
  • Δημοσίευση πληροφοριών που αφορούν προώθηση ή εμπορική διαφήμιση οποιουδήποτε τρίτου
  • Αναφορά σε άλλο χρήστη ή σε αξιολόγηση προϊόντος από άλλον χρήστη
  • Απρεπείς ή ειρωνικές εκφράσεις και χαρακτηρισμούς
  • Απόδοση δόλου στο κατάστημα

Οι τιμές των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Οι τιμές διαμορφώνονται αποκλειστικά και μόνο από τα συνεργαζόμενα καταστήματα του Products4U, τα οποία έχουν το δικαίωμα να την αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση λάθους στην αναγραφόμενη τιμή προϊόντος, η οποία αποκλίνει κατά πολύ από την πραγματική, το κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την αποστολή ή να αλλάξει την τιμή στην παραγγελία του πελάτη, πάντα έπειτα από επικοινωνία μαζί του.

Η Εταιρεία χρησιμοποιεί «cookies» ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει την δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες σε σχέση με τη συμπεριφορά του χρήστη μέσα στο e-shop, όπως περιγράφονται στο άρθρο Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Πρόσθετοι Όροι που αφορούν Συνεργαζόμενα Καταστήματα / Πωλητές / “Vendors”

Οι όροι χρήσης μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών διατυπώνεται & αναλύεται κατά την έναρξη της συνεργασίας. Οι όροι ενδέχεται / μπορούν να διαφέρουν ανά περίπτωση.

Χρεώσεις Υπηρεσιών

Οι χρώσεις των υπηρεσιών που σας προσφέρουμε διατυπώνονται & αναλύονται κατά την έναρξη της συνεργασίας. Αυτές είναι εκείνες που αναγράφονται στην σελίδα παρούσιασης πακέτων & υπηρεσιών του Products4U.

Οι χρεώσεις μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία, μετά από επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη.

Προσφερόμενες Υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που η Εταιρεία δεσμεύεται να σας προσφέρει, δυατυπώνονται & αναλύονται κατά την έναρξη της συνεργασίας.

Οι προσφερόμενες υπηρεσίες μπορούν να τροποποιηθούν από την Εταιρεία, μετά από επικοινωνία με τα συμβαλλόμενα μέρη.

Δικαίωμα Διαγραφής

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της διαγραφής Πωλητών / καταστημάτων / προϊόντων ή άρνηση καταχώρησης αυτών σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παρόντες όροι & προϋποθέσεις.

Όλοι οι Πωλητές (Vendors) δεσμεύονται για την διεκπεραίωση των παραγγελιών που λαμβάνουν, την ορθή υποστήριξη και εξυπηρέτηση των αγοραστών και την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών τους και των αγαθών που εμπορεύονται, σύμφωνα με τους επικείμενους εγχώριους και ευρωπαϊκούς νόμους – καθώς επίσης με τα χρηστά ήθη και την διαδικτυακή ηθική του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Οι “Πωλητές” υποχρεούνται για την έγκαιρη ενημέρωση των εντολέων παραγγελίας για κάθε τροποποίηση ή καθυστέρηση αυτής.

Οι “Πωλητές” έχουν την αποκλειστική ευθύνη της επικοινωνίας με τους χρήστες αυτού του ηλεκτρονικού ιστοτόπου – για οποιαδήποτε θέματα προϊόντων / υπηρεσιών που προβάλλουν στο products4u.gr

Οι “Πωλητές” έχουν την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν διαφορές με πελάτες που αφορούν την μεταξύ τους συναλλαγή και είναι εκείνοι που αναλαμβάνουν την επίλυσή τους.

Οι “Πωλητές” δεσμεύονται να τηρούν τους παρόντες όρους καθώς και τους όρους που αναλύονται και διατυπώνονται κατά την έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία μας.

Κάθε ηλεκτρονική διατύπωση, παρουσίαση προϊόντων ή ταυτότητας καθώς και κάθε φωτογραφία οποιουδήποτε τύπου, για οποιοδήποτε σκοπό, αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρείας, εφόσον βρίσκεται στο products4u.gr και εφεξής, απαγορεύεται η χρήση των ανωτέρω για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό που δεν αφορά το products4u.gr χωρίς την γραπτή έγκριση της Εταιρείας.

Οι “Πωλητές” δεσμεύονται στην διεκπαιρέωση των χρηματικών υποχρεώσεών τους προς την Εταιρεία (καταβολή ποσών προμήθειας, καταχώρησης προϊόντος, διαφημιστικής ενέργειας, υπηρεσίας κ.λ.π.), ως έχουν συμφωνηθεί.

Οι “Πωλητές” οφείλουν να ανανεώνουν τα διαθέσιμα αποθέματα των προϊόντων τους για την εύρυθμη λειτουργεία της Εταρείας.

Οι “Πωλητές” συναινούν και δεσμεύονται ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ των όρων που περιγράφονται σε αυτή τη σελίδα (συμπεριλαμβανομένων των “Γενικών Όρων”) καθώς και για τους όρους που διατυπώνονται και αναλύονται κατά την έναρξη της συνεργασίας τους με την Εταιρεία.

ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ – εφόσον υπάρξη παράβαση των όρων, η Εταιρεία, διατηρεί το δικαίωμα αποκλεισμού των ¨Πωλητών” από τον ιστότοπο products4u.gr ή διακοπής της συνεργασίας όποιου τύπου.
Η Εταιρεία σε περίπτωση τερματισμού συνεργασίας λόγω χρηματικών διαφορών, θα ασκήσει το διακαίωμα διεκδίκησης των οφειλών με κάθε νόμιμο μέσο.

Η Εταιρεία, δεν είναι υπεύθυνση και δεν έχει καμία υπαιτιότητα για τις συναλλαγές μεταξύ χρηστών – πελατών – εντολέων & “Πωλητών”.
Συναλλαγές ορίζονται οποιεσδήποτε διαδικασίες / ενέργειες έχουν να κάνουν με την αγοραπωλησία των προϊόντων / υπηρεσιών που προβάλλουν στο products4u.gr, από την εντολή παραγγελίας, έως την εξόφληση και επιτυχή παραλαβή της, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας με τους εντολείς ή της ενημέρωσής τους για οποιοδήποτε σκοπό / αιτία.

Οι “Πωλητές” με την καταχώρηση των καταστημάτων / προϊόντων / εταιρειών τους στο products4u.gr δεσμεύονται για την παραμονή τους χωρίς δικαίωμα αιτήματος διαγραφής  για έξι (6) μήνες, τηρώντας όλες τις υποχρεώσεις τους. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών, έχουν το δικαίωμα να αποχωρήσουν από το products4u.gr

Πρόσθετοι Όροι που αφορούν Αιτήματα Καταχώρησης Αγγελίας, Αγγελίες, Πωλητές & Αγοραστές αυτών

Οι επικοινωνίες και κάθε είδους συναλλαγές μεταξύ των χρηστών και επισκεπτών δεσμεύουν αποκλειστικά και μόνον τα μέρη αυτά και αποτελούν αποκλειστική ευθύνη τους.

Το Products4U.gr σε καμία απολύτως περίπτωση δεν συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος στις συναλλαγές αυτές ούτε και αποκτά δικαιώματα ή υποχρεώσεις που να εκπορεύονται από αυτές.

Το Products4U.gr λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσο/πλατφόρμα όπου αφενός οι χρήστες μπορούν να δημοσιεύσουν Αγγελίες έναντι αντίτιμου που καταβάλεται στην εταιρεία ή δωρεάν για αγοραπωλησίες ή ενοικιάσεις κινητών & ακινήτων, και αντικειμένων, προϊόντων και αφετέρου ενδιαφερόμενοι άλλοι χρήστες μπορούν να λάβουν γνώση των Αγγελιών και να έρθουν σε επικοινωνία με τον εκάστοτε χρήστη που έχει αναρτήσει την Αγγελία που τους ενδιαφέρει.

α) Το Products4U.gr δεν αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος των συμβάσεων που συνάπτονται μεταξύ των μελών για την χρήση υπηρεσιών και ακινήτων ή την αγοραπωλησία κινητών, ακινήτων, προϊόντων και αντικειμένων.

β) Το Products4U.gr οι εκπρόσωποι και οι διαχειριστές του δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τους κινδύνους που συνδέονται με τη σύναψη, τη δρομολόγηση και την ολοκλήρωση των συναλλαγών, και δεν ευθύνονται με κανέναν τρόπο για τυχόν ζημίες που απορρέουν από τις συναλλαγές μεταξύ των χρηστών.

γ) Το Products4U.gr προβαίνει αποκλειστικά και μόνον στην τεχνική, αυτόματη και ουδέτερη αποθήκευση των πληροφοριών και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται ως αγγελία.

δ) Το Products4U.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας, δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των πληροφοριών που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του από τους χρήστες/μέλη, ούτε γενική υποχρέωση δραστήριας αναζήτησης γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν ότι πρόκειται για παράνομες δραστηριότητες.

Έκαστος χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τη νομιμότητα και την ορθότητα του περιεχομένου που αναρτά.

Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες/μέλη αποδέχονται ότι το Products4U.gr δικαιούται, (αλλά δεν υποχρεούται), στο πλαίσιο των αρχών των Όρων Χρήσης και του νόμου να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

ε) Επίσης, το Products4U.gr ως μεσάζων παροχής υπηρεσιών κοινωνίας της πληροφορίας δεν έχει – βάσει του νόμου για τις υπηρεσίες που παρέχει – γενική υποχρέωση ελέγχου των αγαθών ή/και υπηρεσιών που αναρτούν προς πώληση οι χρήστες.

Σε κάθε περίπτωση το Products4U.gr συνιστά την ανάρτηση προς πώληση και την πώληση μόνον νομίμων υπηρεσιών, ακινήτων, κινητών και προϊόντων για τα οποία έχει δικαίωμα διάθεσής τους ο χρήστης.

Η διάθεση προϊόντων που είναι απομιμήσεις, παραποιημένα προϊόντα, ρέπλικες ή μη αυθεντικά προϊόντα απαγορεύεται.

Η δημοσίευση αγγελιών για ακίνητα για τα οποία δεν έχει ο χρήστης το δικαίωμα αυτό, απαγορεύεται.

Οι χρήστες αποδέχονται ότι το Products4U.gr δικαιούται, αλλά δεν υποχρεούται, στο πλαίσιο των αρχών των Όρων Χρήσης και του νόμου, να ελέγχει το περιεχόμενο που αναρτούν τα μέλη και για την ύπαρξη μη αυθεντικών προϊόντων είτε με αυτοματοποιημένα μέσα ελέγχου, είτε κατόπιν καταγγελιών είτε και με κατά περίπτωση έρευνα σε συνέχεια του αυτοματοποιημένου ελέγχου ή της καταγγελίας.

Οποιοσδήποτε ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ μπορεί να καταχωρήσει αίτημα καταχώρησης αγγελίας. Ο χρήστης οφείλει να συμπληρώσει τα πεδία σωστά, χωρίς παραπλανιτικά ή ψευδά στοιχεία. Ο χρήστης έχει την ευθύνη για όλα όσα συντάσσει και τελικά για όλα όσα αναρτηθούν ως δημόσιο περιεχόμενο στο Products4U.gr
Κατά την αποστολή του αιτήματος, ο χρήστης οφείλει να είναι ενημερωμένος για το χρηματικό αντίτιμο που θα πρέπει να καταβάλει στο Products4U.gr ώστε να καταχωρηθεί η αγγελία του. Η τιμολογιακή πολιτική, περιγράφεται αναλυτικά στην ίδια σελίδα.

Μετά την καταχώρηση του αιτήματος, οι διαχειριστές του Products4U.gr θα ελέγξουν τα στοιχεία και θα επικοινωνήσουν με τον χρήστη για την ολοκλήρωση της πληρωμής, πριν η αγγελία του αναρτηθεί.

Το Products4U.gr διατηρεί το δικαίωμα απόρριψης οποιουδήποτε αιτήματος καταχώρησης αγγελίας, για οποιοδήποτε λόγο, χωρίς πρότερη προειδοποίηση ή ενημέρωση.

Η Αγγελία του Αγγελιοδότη θα μείνει αναρτημένη στο Products4U.gr για αόριστο χρόνο, έως ότου ο Αγγελιοδότης αιτηθεί την διαγραφή της.
Ο Αγγελιοδότης, οφείλει και αναλαμβάνει να αιτηθεί την διαγραφή της, εφόσον το κινητό/ακίνητο/αντικείμενο/προϊόν πουληθεί ή ενοικιαστεί ή δεν επιθυμεί πλέον την προβολή του στον ιστότοπο.

Οι συναλλαγές μεταξύ των χρηστών γίνονται με αποκλειστική δική τους ευθύνη με τρόπο που εκείνοι επιλέγουν.

H μόνη διαμεσολάβηση του Products4U.gr έγκειται στην δημοσίευση της αγγελίας και την παροχή τρόπου επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών και επισκεπτών του.

Καθώς το Products4U.gr δεν συμμετέχει και δεν αποτελεί μέρος της όποιας συμφωνίας ή σύμβασης την οποία συνάπτουν μεταξύ τους οι χρήστες, δεν εμπλέκεται ούτε με τη διαμόρφωση των οικονομικών όρων που θα διέπουν αυτή την συμφωνία ή σύμβαση, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, με το ύψος του τιμήματος, τον χρόνο, τρόπο και τόπο εξόφλησής του, αλλά ούτε με την τήρηση και εκτέλεση των όρων αυτών.

Το Products4U.gr ουδεμία σχέση έχει με τη διαδικασία συναλλαγής, για την οποία δεν γνωρίζει ούτε τον τρόπο ούτε την εγκυρότητα ούτε το βαθμό υλοποίησής της.

Δημοπρασία

Στην πλατφόρμα Products4U.gr δίνεται η δυνατότητα πραγματοποίησης Δημοπρασιών. Στις δημοπρασίες αυτές, ο χρήστης μπορεί να δώσει προσφορά εφόσον είναι εγγεγραμένος στην ιστοσελίδα. Με την δήλωση προσφοράς (ποντάρισμα) ο χρήστης δεσμεύεται για την ορθότητα της δήλωσής του και την καταβολή του ποσού αυτού στον αγγελειοδότη, εφόσον αποτελέσει ο τελικός, νικητήριος πλειοδότης της αγγελίας.

Σε κάθε περίπτωση, το Products4U.gr ουδεμία σχέση έχει με την διαδικασία αυτή, καθώς και με την ορθότητα & φερεγγυότητα του πλειοδότη και της ολοκλήρωσης της απόδοσης του χρηματικού αντιτίμου (ποντάρισμα) για την ολοκλήρωση της αγοραπωλησίας.

Ο χρήστης κατά το “ποντάρισμα” δεν καταθέτει ή προκαταβάλει οποιοδήποτε ποσό στο Products4U.gr ή στον αγγελιοδότη. Η ολοκλήρωση της πληρωμής γίνεται μετά την λήξη της δημοπρασίας, και υπεύθυνοι είναι αποκλειστικά ο χρήστης – αγοραστής και ο αγγελειοδότης – πωλητής.

Ο Αγγελιοδότης οφείλει να πουλήσει το κινητό/ακίνητο/αντικείμενο/προϊόν στον υψηλότερο πλειοδότη κατά την λήξη της δημοπρασίας, ως οφείλει. Εν πάση περιπτώση, το Products4U.gr δεν ευθύνεται για την τήρηση της παραπάνω συνθήκης.

Ο Αγγελιοδότης επιλέγοντας να προσφέρει το κινητό/ακίνητο/αντικείμενο/προϊόν για δημοπρασία, συμφωνεί στο ότι η τελική τιμή πώλησης θα διαμορφωθεί ανάλογα με τις προσφορές των χρηστών – μέσα στο εύρος τιμής που ο ίδιος έχει θέση κατά την καταχώρηση της αγγελίας του. Η τελική τιμή μπορεί και να είναι η ελάχιστη τιμή που έχει δηλωθεί.

A. Το περιεχόμενο και όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από το Products4U.gr. Αντιθέτως, συντάσσονται με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη των χρηστών του και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ούτε υποκρύπτουν προτροπή του Products4U.gr για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοραπωλησείες).

Όλες οι αγγελίες που συντάσσονται από τους χρήστες, και οι περιεχόμενες σε αυτές πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων, προσωπικών πληροφοριών ή άλλων πληροφοριών) προορίζονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας δεν αποτελεί συμβουλευτικό υλικό και οι χρήστες επισκέπτες  δεν θα πρέπει να βασίζονται σε αυτό, προκειμένου να λάβουν οποιαδήποτε απόφαση ή να προβούν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Το Products4U.gr αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον τη συλλογή, γραμματική – συντακτική – γραφιστική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου των αγγελιών, δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και τη διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτής.

Ο εκάστοτε χρήστης ή επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες και πληροφορίες της ιστοσελίδας αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και τη σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών. Το Products4U.gr δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του σκοπού οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στην ιστοσελίδα ή για την αξιοπιστία πρόσβασης σ’ αυτήν.

Το Products4U.gr δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια της περιγραφής ενός κινητού/ακινήτου/αντικειμένου/προϊόντος ή για οικονομική ζημία που μπορεί να προκύψει από οποιαδήποτε συναλλαγή μεταξύ των χρηστών του και επισκεπτών του. Οι χρήστες και επισκέπτες αποδέχονται ότι οι αγγελίες που δημοσιεύονται στο Products4U.gr μπορεί να περιέχουν επίσης τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη και η ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για αυτά.

Β. Το Products4U.gr ΔΕΝ αποκτά καθοιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή ή του αγοραστή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία αγοραπωλησίας των προϊόντων τρίτων.

Συνεπώς, το Products4U.gr δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των προϊόντων ή υπηρεσιών, που υποσχέθηκε να παρέχει ο εκάστοτε χρήστης.

Για τις αγοραπωλησίες ή ενοικιάσεις κινητών, ακινήτων, αντικειμένων ή προϊόντων, αυτές γίνονται ΠΑΝΤΟΤΕ με απευθείας συναλλαγή μεταξύ αγοραστή και πωλητή, χωρίς καμία ευθύνη του διαμεσολαβητή.  Ο εκάστοτε χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι τα ακίνητα ή αντικείμενα που διαθέτει μέσω αγγελίας που αναρτά στο Products4U.gr, πρέπει να δύνανται ελεύθερα να διατεθούν ή πωληθούν, δεν περιορίζονται από κάποιο νομικό βάρος και η αγοραπωλησία ή ενοικίαση των οποίων δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη νόμου.

Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά το Products4U.gr δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στα ακίνητα, κινητά, αντικείμενα ή προϊόντα, για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και για το εάν  η ποιότητα των ακινήτων, αντικειμένων, υπηρεσιών ή προϊόντων του πωλητή ανταποκρίθηκε στην περιγραφή που είχε δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα στα πλαίσια της σχετικής αγγελίας.

Σε περίπτωση που ήθελε προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών, είτε αυτοί ενεργούν ως πωλητές είτε ως αγοραστές είτε ως ενοικιαστές, συμφωνείται ρητά ότι το Products4U.gr δεν φέρει καμία ευθύνη, ως εκ τούτου δεν υφίσταται καμία υποχρέωση εκ μέρος του Products4U.gr για παροχή αστικής αποκατάστασης, αποζημίωσης ή καταβολή εξόδων στους χρήστες του.

Γ. Το Products4U.gr δεν ευθύνεται ή αναλαμβάνει την πώληση ή μη των καταχωρημένων αγγελιών.
Σε περίπτωση μη πώλησης της καταχωρημένης Αγγελίας, το Products4U.gr ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει.
Ο χρήστης μπορεί να αφήσει την αγγελία του καταχωρημένη στο Products4U.gr για αόριστο χρόνο, έως ότου πωληθεί ή δεν επιθυμεί πλέον την προβολή της.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, απαγορεύεται να αναρτώνται Αγγελίες για την αγοραπωλησία  τροφίμων, πορνογραφικού υλικού, ναρκωτικών και άλλων παράνομων ουσιών, φαρμακευτικών προϊόντων, όπλων, ανθρωπίνων μελών και οργάνων, κλεμμένων και λαθραίων αντικειμένων, τραπεζικών ή χρηματιστηριακών προϊόντων, λογισμικού χωρίς άδεια χρήσης, πιστωτικών καρτών, χρημάτων, αρχαίων αντικειμένων, αντικειμένων σχετιζομένων με τζόγο και στοιχήματα κ.α.

Επίσης, απαγορεύονται παραπλανητικές αγγελίες ή αγγελίες με μόνο στόχο την διατάραξη της ορθής λειτουργίας του Ιστοτόπου.

Το Products4U.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε τα προϊόντα και οι υπηρεσίες των αγγελιών να είναι νόμιμα. Ουδεμία ευθύνη όμως έχει αν αναρτηθούν αγγελίες με απαγορευμένα προϊόντα ή παραπλανητικές αγγελίες.

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του Products4U.gr, συμπεριλαμβανομένων των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων, λογοτύπων, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στο Products4U.gr , διατίθενται δε στα μέλη του αυστηρά για προσωπική χρήση.

Κάθε χρήστης αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα.

Κάθε χρήστης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες που δημοσιεύει στο Products4U.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμία περίπτωση δεν θίγουν ή είναι απαλλαγμένες από οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Το Products4U.gr ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες.

Περαιτέρω ο κάθε χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί το “Products4U.gr από αξιώσεις οποιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται με οποιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών.

Εξωδικαστική επίλυση διαφορών

Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ) διαθέσιμη στο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage, η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου.

Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του στην Ιστοσελίδα μας στο email info@products4u.gr προς εξεύρεση λύσης. Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποιαδήποτε στιγμή από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του.

Δεσμευτικός χαρακτήρας

Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα για τα συμβαλλόμενα μέρη της, καθώς και για τους αντίστοιχους εκτελεστές, διαχειριστές, θεματοφύλακες, δικαιούχους και διαδόχους αυτών.

Οι όροι χρήσης ενδέχεται να τροποποιηθούν σε οποιοδήποτε χρόνο. Σε περίπτωση που αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν τους σημαντικά τους συμφωνηθέντες όρους, δεσμευόμαστε για την ενημέρωσή σας.

Η Εταιρεία:

Μπαξεβάνης Μάριος
GRAPHDAYS | .design group
Γοργύρας 1, Καρλόβασι,
Σάμος, 83100,
Ελλάδα
Α.Φ.Μ.: 301052618
Τηλέφωνο: 2273 400308
email: partners@graphdays.gr

Κατηγορίες Megastore